RM

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)


สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  กำหนดจัดโครงการหลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 10-13 ดังนี้

รุ่นที่ 10 วันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 11 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รุ่นที่ 12 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 13 วันที่ 7-9 มิถุนายน  2560 ณ โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดคลิก