ข่าวสารล่าสุด

โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วช. มีแผนจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้


ปิดรับสมัคร
รุ่นที่ ๑๔ กรมควบคุมโรค กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑

ปิดรับสมัคร 
รุ่นที่ ๑๕ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑

ปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม | กำหนดการ | เอกสารประกอบการฝึกอบรมรุ่นที่ ๑๖
รุ่นที่ ๑๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรม ไอโฮเทลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ลิงค์รับสมัคร


ประกาศ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย 
ครั้งที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  

ครั้งที่ 2/2559 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559