ข่าวสารล่าสุด

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โครงการ |

แผนจัดอบรมปีงบประมาณ 2560 


เครือข่าย

สถานที่จัด

กำหนดจัด

รายละเอียด

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  22-26 พ.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  29 พ.ค.-2 มิ.ย.

คลิก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  29 พ.ค.-2 มิ.ย.

คลิก

มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยนเรศวร

  5-9 มิ.ย.

 คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  12-16 มิ.ย.

 คลิก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  19-23 มิ.ย.

 คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

26-30 มิ.ย.

 คลิก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  26-30 มิ.ย.

 คลิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  3-7 ก.ค.

 คลิก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3-7 ก.ค.

 คลิก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  17-21 ก.ค.

 คลิก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  7-11 ส.ค.

คลิก

มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยบูรพา

  7-11 ส.ค.

 คลิก

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 12

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม

  14-18 ส.ค.

 คลิก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

14-18 ส.ค.

 คลิก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  21-25 ส.ค.

 คลิกกำหนดการต่างๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม