การประเมินผลการวิจัยของประเทศ

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ที่ครอบคลุมองค์ประกอบการวิจัย ทั้งปัจจัยนำเข้า (input) กระบวนการบริหารจัดการ (process) ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) โดยมีตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัยในภาพรวมและการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบรายสาขาการวิจัย ที่ครอบคลุมการนำไปใช้ในการประเมินผล (1) ภาพรวมการวิจัยของประเทศ (2) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการวิจัย (3)ประสิทธิผล/สัมฤทธิผลของการวิจัย และ (4) ผลกระทบของงานวิจัย โดยมีมิติในการประเมินผลที่สอดรับกับมิติด้านการประเมินผลในระบบวิจัย 4 มิติ ได้แก่ วิชาการ เศรษฐกิจ สังคม/ชุมชน และนโยบาย
การประเมินผลการวิจัยของประเทศมีเป้าประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการวิจัยของประเทศ ที่สามารถวิเคราะห์สถานภาพการวิจัยแต่ละปี สถานภาพความก้าวหน้า และผลสำเร็จของการวิจัยด้านต่าง ๆที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งข้อมูลศักยภาพ ความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และประสิทธิภาพในการวิจัยของแต่ละสาขาวิชาการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของประเทศ ตลอดจนการวิเคราะห์และกำหนดกรอบความต้องการงบประมาณเพื่อการวิจัยของประเทศในแต่ละสาขาวิชาการต่อไป