สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579)


(ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579)