ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)

รายละเอียดดังนี้

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)

ระกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) 

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2562 

สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS https://nrms.go.th โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น 1 อาคาร วช. 3 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 207, 209 และ 0-2579-2285 โทรสาร 0-2561-3049

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Documents to download

Print

Please login or register to post comments.

Categories