ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” ช่วงที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

หลักการและเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗ คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ระบบ NRMS ได้เปิดใช้งานครบทุกระบบงานและมีการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NRMS มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบ NRMS ๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งละประมาณ ๓๖ คนระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ปิดรับลงทะเบีน (เต็ม) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐* สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ หน่วยงานเครือข่ายในภูมิภาค) (ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน) ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ปิดรับลงทะเบีน (เต็ม) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๗ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑* สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ หน่วยงานเครือข่ายในภูมิภาค) (ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน) ครั้งที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่ หมายเหตุ : ๑. สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมทั้ง ๘ ครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป) ๒. สำหรับนักวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมแต่ละครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป)ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกนกพร เกิดเอนก , นางสาวนวรัตน์ เยาวรัตน์ และนางสาวอังคณา โชติช่วง กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร : ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๗, ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑ ************************************************** * อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดอบรมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
Print
Categories: RSS
Tags:

Categories