ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560 และกำหนดแจ้งการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในเดือนตุลาคม 2560 นั้น ในการนี้ วช. ขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยฯ ดังกล่าว จากภายในเดือนตุลาคม 2560 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2560กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408
Print
Categories: RSS
Tags:

Categories