ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3)

ส่วนที่ 1 คำอธิบายการกรอก template1. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program)2. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program)3. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)ส่วนที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม4. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (45 เรื่อง)7. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย8. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์9. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ 10. แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน11. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ12. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่13. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพฯ14. คำจำกัดความของเป้าหมาย 1-415. แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี
Print
Categories: RSS
Tags:

Categories