ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบคลังความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชุมชนไม้มีค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

- ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๘๐๓, ๘๐๖ และ ๘๘๒ ในวันและเวลาราชการ

- ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านทางอีเมล์ supply@nrct.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

Print

Categories