ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมมือกันเพื่อให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้แผนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กลุ่มเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 และได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ซึ่งเปิดรับระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อการจัดสรรทุนประจำปีงบประมาณ 2560 ในการนี้ วช. ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย แผนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กลุ่มเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 เสร็จแล้ว จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) (ชุติมณฑน์/เกศรา/อุไร) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2445 ต่อ 412, 413 โทรสาร 0-2579-2284
Print
Categories: RSS
Tags:

Categories