ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

  • 6 June 2019
  • Author: webmaster
  • Number of views: 4989
  • 0 Comments

 

 

                                       

                                                   ยุทธศาสตร์ชาติ

             
     

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

            
     

แผนการปฏิรูปประเทศ

            
     

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

            
     

แผนความมั่นคง

 

          
     
มติคณะรัฐมนตรี
          
     

คู่มือ e-MENSCR

          
     

เอกสารนำเสนอ

ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

Print

Categories