ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4

ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2560 ไตรมาส 4 มีดังนี้ สถานภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 - 2560 สถานภาพนักวิจัยในระบบ NRMS ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย จำแนกตาม ISCED ระดับ Broad field 10 ลำดับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย จำแนกตาม ISCED ระดับ Detailed field นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ซึ่งจำแนกตาม ISCED
Print
Categories: RSS
Tags:

Categories