ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ(คนพิการ) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

กลุ่ม สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ (สป.)

  • 4 October 2018
  • Author: Siravit
  • Number of views: 139
  • 0 Comments

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ (คนพิการ)
กลุ่ม สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ (สป.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักประชาสัมพันธ์ (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.เงินดือนที่ได้รับ
15,000 บาท

3.หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการรับโทรศัพท์ และต่อสายไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานฯ รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสาร 

4.ลักษณะงาน
- เตรียมความพร้อมและดูแลรักษาของใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ชุดรับโทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรสาร เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
- บริการรับและต่อสายโทรศัพท์ และให้บริการข้อมูลข่าวสารของ วช.
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคลากรทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน วช.
-จัดระบบข้อมูลข่าวสาร โดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ เรียบเรียง พร้อมจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง เพื่อให้บริการ
ข่าวสารถึงผู้รับบริการมีความน่าเชื่อถือและใช้อ้างอิงทางราชการได้
- สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการข่าวสาร เพื่อนำไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
- กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- จบป.ตรีทุกสาขา
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศและอินเทอร์เน็ตได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
- หากมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ตามข้อ 3(3) ของประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่องประเภทหลักเกณฑ์ความพิการ

6. หลักฐานการสมัคร 
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาปริญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ชุด

7. การคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวันที่ 31 ตุลาคม 2562
- สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

สถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่
กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์(สป.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น.1
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02561 2445 ต่อ 853 , 0-2579-1370 ถึง 9

รับสมัครตั้งแต่วันที่

11-26 ตุลาคม

 

Documents to download

  • w62-728(.pdf, 106.7 KB) - 5 download(s)
Print

Please login or register to post comments.

Categories