ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการ สัญญาปีต่อปี)

กองนโยบายและแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • 13 September 2018
  • Author: Siravit
  • Number of views: 189
  • 0 Comments
ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการ สัญญาปีต่อปี)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการ สัญญาปีต่อปี)

กองนโยบายและแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 ตำแหน่ง

                                                                                                                  

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา

2.สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล ประเด็นสำคัญ การวางแผนในลักษณะที่แสดงความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายวิจัย นวัตกรรม เศรษฐกิจ สังคม และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายรัฐบาล

3.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลจาก Internet ได้เป็นอย่างดี

4.สามารถจดบันทึกรายงานการประชุมได้

5.มีทักษะในการเจรจา ประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดี

6.มีความรู้และทักษะในการอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ

7.สามารถปฏิบัตรงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์และปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

8.มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

9.ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้อย่างดี รักการเรียนรู้

10.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัดได้

หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) จำนวน1ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 1รูป
5.ใบรับรองการผ่านงาน ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร ใบสำคัญอื่นๆ(ถ้ามี)

 วิธีการคัดเลือก 

1.สอบข้อเขียน และทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์(วันยื่นใบสมัคร)
2.สอบสัมภาษณ์(แจ้งให้ทราบภายหลัง)

สมัครด้วยตนเองที่
ฝ่ายนโยบายและทิศทางการวิจัย
กองนโยบายและแผนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 4 อาคาร วช.2
โทร 0 2561 2445 ต่อ 304

ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กันยายน 2561 (ในวันเวลาราชการ)

Documents to download

  • w61-614(.pdf, 802.35 KB) - 41 download(s)
Print

Please login or register to post comments.

Categories