ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 ตำแหน่ง

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

  • 2 October 2018
  • Author: Siravit
  • Number of views: 432
  • 0 Comments

รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

(ฝ่าย งานกำกับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิยาศาสตร์ (กม.))

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒ ตำแหน่ง

                                    (ด้านวิชาการ)

๒. เงินเดือนที่จะได้รับ

          ๑๕,๐๐๐ บาท (พร้อมค่าล่วงเวลา และ ประกันสังคม)

 

๓. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ

๔. ลักษณะงาน

๑.     บริหารจัดการและดำเนินการจัดประชุมของฝ่าย เช่น การนัดหมาย/เชิญประชุม การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และการอำนวยความสะดวกในการประชุม จัดทำรายงานการประชุม

๒.      จัดทำหนังสือราชการ หรือเอกสารทางราชการอื่น 

๓.      ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคลากรทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน

๔.      ตรวจสอบข้อมูลเอกสารเบื้องต้น

๕.      กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๕. คุณสมบัติ

๑.   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

๒.   ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และอินเทอร์เน็ตได้ดี

๓.   มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔.   สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

๕. เข้าใจและรู้วิธีการครองคน ครองตน ครองงาน

๖. มีความขยัน อดทน  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีใจรักงาน

 

๖. หลักฐานการสมัคร

๑.   สำเนาปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

๒.   สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

๓.   สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ชุด

๔.   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๕.   ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร (รด.๙ สำหรับเพศชาย)

๖.   ใบรับรองหลักฐานประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี)

 

 

 

 

สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมเอกสารที่

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐

หรือทาง email : admin@labanimals.net    

เบอร์โทร. ๐-๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๒๓ (งานบริหารจัดการและธุรการ)

หมดเขตรับสมัคร  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑

นัดวันสัมภาษณ์ วันที่ .............................................. (จะติดต่อทางโทรศัพท์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents to download

  • w62-722(.pdf, 46.25 KB) - 34 download(s)
Print

Please login or register to post comments.

Categories