รายละเอียดการเสนอผลงานขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผล สำเร็จด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขา วิชาการเป็นประจำทุกปีโดยได้ทำการคัดเลือกนักวิจัยที่มีจริยธรรมและมี คุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ และยกย่องในวงวิชาการมีผลงานวิจัยสร้างคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการและประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น วช. จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละ สาขาวิชาการเป็นประจำทุกปี

     การให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นนโยบายและกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ในสาขาวิชการต่าง ๆ จำนวน ๑๒ สาขาวิชาการ คือ
     ๑ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
     ๒ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     ๓ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
     ๔ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     ๕ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
     ๖ สาขาปรัชญา
     ๗ สาขานิติศาสตร์
     ๘ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     ๙ สาขาเศรษฐศาสตร์
     ๑๐ สาขาสังคมวิทยา
     ๑๑ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
     ๑๒ สาขาการศึกษา


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 530, 539, 516
โทรสาร 0 2579 2288, 0 2579 0455
ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือทาง http://inventorday.nrct.go.th/

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 530, 539, 516
โทรสาร 0 2579 2288, 0 2579 0455
ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือทาง http://inventorday.nrct.go.th/

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 530, 539, 516
โทรสาร 0 2579 2288, 0 2579 0455
ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือทาง http://inventorday.nrct.go.th/

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 530, 539, 516
โทรสาร 0 2579 2288, 0 2579 0455
ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือทางhttp://inventorday.nrct.go.th/