คณะผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1370-9 ต่อ 109

นายสมปรารถนา สุขทวี

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1370-9 ต่อ 111

 

vacancy
นายเอนก บำรุงกิจ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1370-9 ต่อ 112

 

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย
ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย
และสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1370-9 ต่อ 601

ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1370-9 ต่อ -

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
นายธีรวัฒน์ บุญสม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1370-9 ต่อ 501

รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม 1
นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์

ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1370-9 ต่อ 401


รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2
นางสาวสตตกมล เกียรติพานิช

ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1370-9รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3
นางสาวธรรมภรณ์ ประภาสะวัต

ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1370-9 ต่อ 411
เลขานุการกรม
นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ

เลขานุการกรม
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1370-9 ต่อ 801

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายศุภโชค สมบูรณ์กุล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1370-9 ต่อ 862

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
-

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
-
-