ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

คณะผู้บริหาร


ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
วิภารัตน์ ดีอ่อง
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
นายสมปรารถนา สุขทวี

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

- ว่าง -

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย

vacancy
- ว่าง -

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย

นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์
นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย

- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย

ผอ.กกต.
นางสาวทิวา เงาวิจิตร

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

ผอ.กบง.
นางสาวอุไร เชื้อเย็น

ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

ธีรวัฒน์
นายธีรวัฒน์ บุญสม

ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

อังสนา
ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย

เอนก
นายเอนก บำรุงกิจ

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย

หน.ศปท.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เสาวนีย์
นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลังและงบประมาณ

มาริยาท
นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลอยใจ
ดร.กลอยใจ สำเร็จวาณิชย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

ดวงภัทร
นายดวงภัทร เจริญทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

วาสนา
นางสาววาสนา น้อยนาช

ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

อาภากร
นางสาวอาภากร ชัยสุริยา

ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

เพลินจิตต์
นางเพลินจิตต์ นกสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล

เบญจวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ รักพุดซา

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผอ.ตสน.
นางภัคมน สุวรรณโร

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งว่าง
- ว่าง -

เลขานุการ สำนักเลขานุการกรม

ว่าง
- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย

เบญจวรรณ
- ว่าง -

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผอ.กส.
- ว่าง -

ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ