ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

              

• (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 -2579  

• (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 

• นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. 2560 - 2564 

• แผนปฏิบัติการ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561