สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)

ยุทธศาสตร์องค์กร

ยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. 2561 - 2564
นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. 2560 - 2564
นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. 2560 - 2564

 

nrct-actionplan 2561
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2561

 


(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล วช.  ประจำปี งบประมาณ 2562

 

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562