ยุทธศาสตร์องค์กร

แผนปฏิบัติราชการ วช. พ.ศ. 2563 - 2565
แผนปฏิบัติราชการ วช. พ.ศ. 2563 - 2565
แผนปฏิบัติราชการ วช. พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติราชการ วช. พ.ศ.2564แผนปฎิบัติการดิจิทัล วช. พ.ศ.2563 - 2565
แผนปฎิบัติการดิจิทัล วช. พ.ศ.2563 - 2565
แผนปฏิบัติราชการ วช. พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติราชการ วช. พ.ศ.2563ยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ.2561 - 2564
ยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ.2561 - 2564
นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ.2560 - 2564
นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ.2560 - 2564