ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ วช.

"วช. เป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่ขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมให้เข้มแข็ง นำประเทศบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ"


นโยบายคุณภาพ วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมุ่งมั่นการนำองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานวิจัยของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนในระบบวิจัยยอมรับในบทบาทการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง การประเมินผลและการจัดการความรู้จากการวิจัย การวางมาตรฐานด้านการวิจัย การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศโดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

 


พันธกิจ

  1. กำหนดทิศทำงและขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมของ ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งกำกับ วิเครำะห์และติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
  2. บูรณำกำรและบริหำรจัดกำรงบประมำณกำรวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงำนต่ำงๆ ในระบบวิจัยและนวัตกรรมตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
  3. จัดทำและกำกับติดตำมมำตรฐำน ข้อกำหนด และแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยของ ประเทศ รวมถึงจริยธรรมกำรวิจัยเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
  4. ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงำนในระบบ วิจัยและหน่วยงำนทุกภำคส่วนระดับพื้นที่ ประเทศ และนำนำชำติ
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรวิจัย รวมทั้งบุคลำกร และระบบสำรสนเทศข้อมูลกลำงกำรวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ วช. (พ.ศ. 2561 - 2564)

  1. กำหนดแผนที่นำทำงและขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
  2. บริหำรระบบงบประมำณกำรวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงระบบกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
  3. พัฒนำ ส่งเสริม และกำกับติดตำมกำรใช้มำตรฐำน ข้อกำหนด และ แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงจริยธรรมกำรวิจัยของประเทศ
  4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของหน่วยงำนในระบบวิจัย และพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงำนทุก ภำคส่วนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
  5. เร่งรัดกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมทั้งบุคลำกร ระบบสำรสนเทศ ข้อมูลกลำงกำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งกำหนด ส่งเสริม และกำกับมาตรฐานการวิจัย ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ เพื่อให้เกิดผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจัยแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
3. เสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศ
4. ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการความรู้จากการวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
5. จัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
6. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย