ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ วช.

"วช. เป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่ขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมให้เข้มแข็ง นำประเทศบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ"


นโยบายคุณภาพ วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมุ่งมั่นการนำองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานวิจัยของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนในระบบวิจัยยอมรับในบทบาทการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง การประเมินผลและการจัดการความรู้จากการวิจัย การวางมาตรฐานด้านการวิจัย การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศโดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

 


พันธกิจ

  1. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของ ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งกำกับ วิเคราะห์และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
  2. บูรณาการและบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในระบบวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
  3. จัดทำและกำกับติดตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวทำงปฏิบัติด้านการวิจัยของ ประเทศ รวมถึงจริยธรรมการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  4. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานในระบบ วิจัยและหน่วยงานทุกภาคส่วนระดับพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย รวมทั้งบุคลากร และระบบสารสนเทศข้อมูลกลางการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ วช. (พ.ศ. 2561 - 2564)

  1. กำหนดแผนที่นำทางและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
  2. บริหารระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงระบบกำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
  3. พัฒนา ส่งเสริม และกำกับติดตาการใช้มาตรฐาน ข้อกำหนด และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงจริยธรรมการวิจัยของประเทศ
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบวิจัย และพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานทุก ภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. เร่งรัดการพัฒนำโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งบุคลากร ระบบสารสนเทศ ข้อมูลกลางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งกำหนด ส่งเสริม และกำกับมาตรฐานการวิจัย ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ เพื่อให้เกิดผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจัยแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
3. เสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศ
4. ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการความรู้จากการวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
5. จัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
6. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย