ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ วช.

---------------------------


นโยบายคุณภาพ วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมุ่งมั่นการนำองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานวิจัยของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนในระบบวิจัยยอมรับในบทบาทการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง การประเมินผลและการจัดการความรู้จากการวิจัย การวางมาตรฐานด้านการวิจัย การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศโดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

 


พันธกิจ

 1. การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ
 2. การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
 3. การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ
 4. การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
 5. การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
 6. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม
 7. การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ วช. (พ.ศ. 2561 - 2564)

 1. กำหนดแผนที่นำทางและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
 2. บริหารระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงระบบกำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
 3. พัฒนา ส่งเสริม และกำกับติดตาการใช้มาตรฐาน ข้อกำหนด และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงจริยธรรมการวิจัยของประเทศ
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบวิจัย และพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานทุก ภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. เร่งรัดการพัฒนำโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งบุคลากร ระบบสารสนเทศ ข้อมูลกลางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ