สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand (NRCT)
HNY2022
วช. คว้า 2 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ตอกย้ำการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
รางวัล Thailand Research Expo 2021 Award
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ถอดบทเรียนโควิด-19

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวทุนวิจัยทั้งหมด


ข่าวกิจกรรม

RSS

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

งานวิจัยสุดคุ้ม ชุดที่1
GOV
gprocurement

หน่วยงานด้านนโยบายทุนวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วช. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข่าว วช. News Clipping ประกาศรับสม้ครงาน