ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


หนังสือประชาสัมพันธ์ โครงสร้างหลักสูตร| โครงการ | กำหนดการ 


กำหนดการจัดฝึกอบรม

 กำหนดจัด  หน่วยงานผู้จัด  สถานที่จัด        ลิงค์เว็บไซต์    
 
 
 17-21 ธ.ค. 61 วิทยาลัยชุมชนระนอง  จ.ระนอง
 24-28 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  (เลื่อน จากวันที่ 26-30 พ.ย.)  จ.อุดรธานี 
 7-11 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ.นครพนม
 8-12 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์
14-18 ม.ค. 62
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
 21-25 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (งบหน่วยงาน) จ.ชัยภูมิ
   
 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย
 4-8 ก.พ. 62  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (งบ ม.นครพนม รวมกับงบ มข.) จ.นครพนม
       
 11-15 ก.พ. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จ.ลำปาง
   
 19-23 ก.พ. 62  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช
10-14 มี.ค. 62  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ร่วมกับ มรภ.สุรินทร์)  จ.สุรินทร์
 11-15 มี.ค. 62  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรุงเทพฯ
 18-22 มี.ค. 62  
 25-29 มี.ค. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ
 1-5 เม.ย. 62  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จ.ตรัง
 23-27 เม.ย. 62  มหาวิทยาลัยบูรพา  (เลื่อน จากวันที่ 18-22 มี.ค.)   จ.ชลบุรี  
 22-26 เม.ย. 62  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จ.นครราชสีมา  
 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ.อยุธยา
 19-23 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ.นครปฐม  
 7-11 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี
 13-17 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ.สงขลา
 20-24 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยรังสิต  จ.ปทุมธานี  
 21-25 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์  
 27-31 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ.พิษณุโลก
 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
 3-7 มิ.ย. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี
 4-8 มิ.ย. 62   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จ.เชียงใหม่
 10-14 มิ.ย. 62  กรมควบคุมโรค  กรุงเทพฯ  
 11-15 มิ.ย. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จ.จันทบุรี
 17-21 มิ.ย. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี  
 24-28 มิ.ย. 62  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
 8-12 ก.ค. 62  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา
 

 
 22-26 ก.ค. 62  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรุงเทพฯ  
 30 ก.ค. - 3 ส.ค. 62  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  กรุงเทพฯ  
 5-9 ส.ค. 62  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กรุงเทพฯ
 13-17 ส.ค. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ   >>> คลิก <<<

   
 26-30 ส.ค. 62  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  >>> คลิก <<<
 2-6 ก.ย. 62  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เลื่อนจากวันที่ 19-23 ส.ค.62)  กรุงเทพฯ   >>> คลิก <<<
 9-13 ก.ย. 62   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (เลื่อนจากวันที่ 15-19 กค. 62)  จ.นราธิวาส    >>> คลิก <<<
       
       

หมายเหตุ  กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

------------------------------------


****************************

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

 

 

   
 คู่มือนักวิจัยมือใหม่
ดาวน์โหลดPDF คลิก
[file size 183.2 MB]
ตำราชุดฝึกอบรม
หลักสูตร "นักวิจัย"
ดาวน์โหลด PDF คลิก
[file size 4.45 MB]
   
       
       

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย 

ครั้งที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  
ครั้งที่ 2/2559 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559   
ครั้งที่ 1/2560 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1/2561 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1/2562  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562