An error has occurred. Error: Advanced Settings is currently unavailable.
An error has occurred. Error: Advanced Settings is currently unavailable.

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต


  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริต วช. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
- เจตนารมณ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ 
- มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร 
- มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
- คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 
  แผนการดำเนินงาน
- แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 
- แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 
- แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
- การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2564
- การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563
  รายงานผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564
- รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563
  ผลการประเมิน (ITA)
- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2563
- รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564
  ความเสี่ยงการทุจริต
- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564
- การรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564
  การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
- ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
- ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
- สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2564
- สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2563