ผู้สนใจหนังสือแปลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือแปลในโครงการจัดแปลหนังสือของ วช. และโครงการจัดแปลหนังสือตามนโยบายของรัฐบาล
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ดังนี้

 • ทางไปรษณีย์ : 
  กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ทางโทรศัพท์ : 
  0 2561 2445 ต่อ 455 และ 0 2579 2690
 • ทางโทรสาร :
  0 2561 3049