สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

  • 13 May 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 180
  • 0 Comments
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน  ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.
จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย  +689 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 15,438 ราย)
-สิงคโปร์      +675 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 25,346 ราย)
-ฟิลิปปินส์    +268 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 11,618 ราย)
-มาเลเซีย       +37 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,779 ราย)
-ไทย                +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,017 ราย)
-พม่า                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 180 ราย) 
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
Print

Please login or register to post comments.