สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

  • 15 May 2020
  • Author: Admin4
  • Number of views: 246
  • 0 Comments
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน  ณ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.
จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์      +793 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 26,891 ราย)
-อินโดนีเซีย  +490 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 16,496 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +215 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12,091 ราย)
-มาเลเซีย       +36 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,855 ราย)
-เวียดนาม      +24 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 312 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย                 +7 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,025 ราย)
-พม่า                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 181 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
Print

Please login or register to post comments.