สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

Posted: Jun 29, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 603,657 ตัวอย่าง คิดเป็น 9,064 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ในระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 35,363 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 179 ห้องปฏิบัติการ

แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Print
Tags: