สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

Posted: Jul 13, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 652,089 ตัวอย่าง คิดเป็น 9,791 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ในระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 22,271 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: