สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19
Posted: Jul 28, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 717,814 ตัวอย่าง คิดเป็น 10,778 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ในระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 32,498 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: