สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563)

Posted: Jul 19, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
อินโดนีเซีย  +1,574 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 81,668 ราย) 
ฟิลิปปินส์     +2,416 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 61,266 ราย) 
สิงคโปร์         +158 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 45,298 ราย) 
ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

มาเลเซีย     +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,737 ราย) 
ไทย            +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,236 ราย ณ วันที่ 16 ก.ค. 2563) 
         สถานการณ์ควบคุมได้

เวียดนาม    +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 381 ราย)
กัมพูชา       +5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 171 ราย) 
บรูไน          +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
ลาว         ผู้ติดเชื้อน้อย
พม่า        ยังต้องติดตามสถานการณ์

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: