สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้

Posted: Jul 3, 2020
Comments: 0
Author: Admin4
ข้อมูล ณ วันที่  2 กรกฎาคม 2563
   อินโดนีเซีย  +1,624 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 59,394 ราย)
   สิงคโปร์.        +188 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 44,310 ราย) 
   ฟิลิปปินส์       +294 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 38,805 ราย) ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

   มาเลเซีย        +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,643 ราย)
   ไทย               +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,179 ราย) สถานการณ์ควบคุมได้

   เวียดนาม       +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 355 ราย)
   บรูไน             +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
   กัมพูชา          +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
   ลาว                ผู้ติดเชื้อน้อย
   พม่า               ยังต้องติดตามสถานการณ์

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: