สถานการณ์ COVID-19 รายวัน


ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้ ข้อมูล ณ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้  ข้อมูล ณ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563
Posted: Aug 7, 2020
Comments: 0
Author: Admin NRCT
ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้ 
ข้อมูล ณ วันที่ 6&7 สิงหาคม 2563

   อินโดนีเซีย  +1,815 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 116,871 ราย) 
   ฟิลิปปินส์    +3,387 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 115,980 ราย) 
   สิงคโปร์         +908 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 54,254 ราย)
   ทั้งสามประเทศมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
        ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 100,000 ราย โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผู้ติดเชื้อสะสมในฟิลิปปินส์ได้แซงอินโดนีเซียแล้ว

   มาเลเซีย  +21 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,023 ราย) 
   ไทย          +7 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,328 ราย) 
   สองประเทศนี้สถานการณ์ควบคุมได้

   เวียดนาม  +45 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 717 ราย)
   พม่า           +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 357 ราย)
   กัมพูชา       +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 243 ราย)
   บรูไน          +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
   ลาว            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 20 ราย)
   ห้าประเทศนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่มากนัก ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ในประเทศเวียตนาม

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Print
Tags: