ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤิตกรรมไทย


ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย (ศท.) มีการดำเนินงานตามมติ ครม. เมื่อ พ.ศ. 2534 ที่มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) ภายใต้อุปถัมภ์ของ วช.
ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย เพื่อนำมาใช้กำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาคนไทยในทุกระดับ ให้เป็นคนดี ที่เก่ง และมีความสุข
โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)


ติด Banner Link สำหรับเพจศูนย์
banner link