ขอเชิญนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

  • 3 January 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 3469
  • 0 Comments
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้าง แรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดังนี้ 


  • วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

    * เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ รอบแรก เป็นจำนวนมาก และเต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดงานขอปิดการลงทะเบียนในรอบแรก และเปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2 (วันที่ 5-6 ก.พ. 2562 ด้านล่าง)

  • วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หมดระยะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรอบ 2 (วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์)
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 

จัดส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน ๕ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๑ แผ่น ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการจัดกิจกรรม 

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดของท่าน 

อนึ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะดังกล่าว วช. ขอให้สิทธิแก่ท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมการบ่มเพาะฯ เป็นโอกาสแรกก่อน และขอปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้

ลงทะเบียนบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา
ลงทะเบียนบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา
https://l.nrct.go.th/2MnXPE4

(ปรัปรุง Link วันที่ 21 ม.ค. 2562)ดาวน์โหลด:

Print
Tags: