ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

วช.จัดประชุมชี้แจงและการสร้างความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

  • 26 July 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 157
  • 0 Comments
วช.จัดประชุมชี้แจงและการสร้างความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ประเทศพัฒนาด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
ครอบคลุมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานและการพัฒนาบุคลากรวิจัย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรวิจัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ วช. จึงจัดการประชุมชี้แจงและการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เดนท์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ผู้ประสานงาน ผู้ประสานชุดโครงการ พี่เลี้ยงงานวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมฟังแนวทางการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของสำนักประสาน โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบ (Accountability) ในการดำเนินงานและส่งมอบผลลัพธ์ สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล และมีขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนต่อไป
Print
Tags:

Categories