วช. จับมือ 13 หน่วยงานเครือข่ายวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั่วทุกภูมิภาค

  • 8 May 2021
  • Author: Wanchaloem
  • Number of views: 260
  • 0 Comments
วช. จับมือ 13 หน่วยงานเครือข่ายวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั่วทุกภูมิภาค

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ อว. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ และยุทธศาสตร์ อว. ในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรม : บุคลากรด้านการวิจัย ภายใต้โครงการโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วช. จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยชุมชนระนอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ขึ้น

                   ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีหน้าที่และอำนาจ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ อว. พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๑๓ ที่เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยริเริ่ม ขับเคลื่อน และประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน การวิจัยและนวัตกรรม และการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคล หรือ หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้วยภารกิจดังกล่าว วช. จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางการวิจัยและนวัตกรรม  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งส่งผลให้จำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมมีเพิ่มมากขึ้น สามารถตอบโจทย์ของประเทศในด้านการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ

                   การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการสร้าง พัฒนา และยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยได้อย่างมีระบบมากขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ ผ่านการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว จะครอบคลุมทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๔
Print
Tags: