ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

วช. พัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูลผลงานวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  • 5 July 2019
  • Author: webmaster
  • Number of views: 561
  • 0 Comments
วช. พัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูลผลงานวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล
วช. พัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูลผลงานวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล

  มาตรฐานการจัดการคุณภาพคลังสารสนเทศดิจิทัล เป็นการดำเนินงานเพื่อให้คลังสารสนเทศดิจิทัลมีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพในระดับสากล ตามมาตรฐาน CoreTrustSeal  ในการประกันคุณภาพคลังสารสนเทศดิจิทัล การพัฒนามาตรฐานดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคลังข้อมูล 

  วช. ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัลขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัลสู่มาตรฐานระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล และใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพการดำเนินงานคลังสารสนเทศดิจิทัลของประเทศไทย  และได้จัดการสัมมนา “คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล และระบบตัวอย่างโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัลสู่มาตรฐานระดับชาติ” วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ หรือจัดทำนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศได้

Print
Tags: