ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

วช. รับมอบนโยบายรัฐบาล บูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า”

เพื่อเกษตรกรไทย เพิ่ม 20,000 ชุมชน 2.6 ล้านไร่ 1,000 ล้านต้น ผนึกกำลังร่วม กรมป่าไม้ BEDO ธ.ก.ส. และ 11 หน่วยงาน

  • 25 September 2018
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 228
  • 0 Comments
วช. รับมอบนโยบายรัฐบาล บูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า”
 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานการ จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดยกำหนดให้ต้นไม้ยืนต้น มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ โดยรัฐบาลมีนโยบายขยายผล ชุมชนไม้มีค่าเพื่อเกษตรกรไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกไม้มีค่า และเตรียมมอบให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า ร่วมผลักดันกลไกการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่อง การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับประชาชน 
          โดยมีกลไกดำเนินงานบูรณาการร่วมกัน 3 เรื่องสำคัญ คือ
          • การผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 
          • การเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ ปลูก และแปรรูป เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปลูกมีข้อมูลว่าจะปลูกอะไร ปลูกอย่างไร และมีพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
          • การส่งเสริมการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
          ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมกลไกผลักดันอย่างเร่งด่วน ให้เกิดการสนองผลตามนโยบายกลไกประชารัฐ และไทยนิยมยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมาย 10 ปี ประเทศไทยจะเกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 26 ล้านไร่ ส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชน 2,600,000 ครัวเรือน ปลูกต้นไม้ 1,000 ล้านต้น เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแสนล้านบาท และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนของไทยอย่างยั่งยืน
Print

Please login or register to post comments.

Categories