วช. หนุนจัด “เสวนาเมือง 3 รส” ชูเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

  • 19 February 2021
  • Author: Kallayanee
  • Number of views: 349
  • 0 Comments
วช. หนุนจัด “เสวนาเมือง 3 รส” ชูเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากรและ และ จังหวัดเพชรบุรี จัด “เสวนาเมือง 3 รส” ชูจุดเด่นตาลโตนด เกลือ มะนาวแป้น มุ่งสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

 

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ “เมืองเพ็ชร์เมือง 3 รส” จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ สวนตาลลุงถนอม ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  การเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นางวันเพ็ญ มังศรี รอง ผวจ.เพชรบุรี นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านลาด รศ. ดร. ประสพชัย พสุนนท์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหารขนมหวาน ปราญช์ชาวบ้าน นักวิชาการด้านอาหาร ประชาชนชาวเมืองเพชรบุรีร่วมเสวนาเมืองเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ “เมืองเพ็ชร์เมือง 3 รส”
 

กิจกรรมการเสวนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ โดยทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ “วช.” โดยความร่วมมือของจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ขณะนี้จังหวัดเพชรบุรีกำลังเตรียมการเพื่อสมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในสาขาด้านวิทยาการอาหาร หรือ Creative city of Gastronomy ซึ่งมีความโดดเด่นด้านอาหารของจังหวัดเพชรบุรีประการหนึ่งก็คือ การมีวัตถุดิบสำคัญในการปรุงรสอาหารคาวหวาน ได้แก่ เกลือ มะนาวแป้น และน้ำตาลโตนด จึงเป็นที่มาในการเรียกจังหวัดเพชรบุรีว่า “เมืองเพ็ชร์ เมือง 3 รส”

 

สำหรับผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ ศิลปินดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี สาขาวรรณศิลป์ ประเภทร้อยแก้วและบทความอิงประวัติศาสตร์ นักเขียนสารคดี คอลัมน์นิสต์ประจำหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ และเจ้าของมิวเซียมเพชรบุรี นายสุริยะ ชูวงศ์ หรือ “ลุงน้อย” ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรแบบผสมผสาน จ.เพชรบุรี และ นางชมนาถ ชูวงษ์ ผู้ประกอบการเจ้าของร้านขนมไทยชมนาถ โดยมีนักวิจัย คือ ผศ.ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ และ ผศ.ณนนท์ แดงสังวาล ดำเนินการเสวนา

 

การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีความโดดเด่นในด้านรสเค็ม รสเปรี้ยว และรสหวานของจังหวัดเพชรบุรีจากปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนผู้ผลิต นักวิชาการ และตัวแทนผู้ประกอบการ เพื่อสร้างการรับรู้ในการเป็นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบของจังหวัดเพชรบุรี สำหรับนำเสนอจุดเด่นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร และเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน เพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ต่อไป
Print
Tags: