ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

วช. แถลงข่าว “มหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

พร้อมมอบรางวัลการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot

 • 2 August 2018
 • Author: Admin NRCT
 • Number of views: 1408
 • 0 Comments

วช. แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมมอบรางวัลการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot “มหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 1 – 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งว่า วช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดย MASCOT ในปีนี้ ได้แก่ น้อง INNO MAN ซึ่งสื่อความหมายหมายถึง ตัวแทนของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

การจัดงานในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ภายในงานประกอบด้วย 

 1. ภาคการประชุม/สัมมนา 4 รูปแบบ มากกว่า 100 หัวข้อ ได้แก่ 
  1.1) การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
  1.2) การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข
  1.3) การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ และ
  1.4) การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program) 
 2. ภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย
  2.1) นิทรรศการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2.2) นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย ร่วมด้วย “นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์” และ “ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่”
  2.3) นิทรรศการผลิตผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนสังคม (Research for Community)
  2.4) นิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
 3. กิจกรรม Highlight Stage เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์  
 4. 4. กิจกรรม Thailand Research Symposium 2018 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่น ๆ 
 5. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2561 เป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา ได้บ่มเพาะความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน 
 6. Thailand Research Expo 2018 Award เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่เสนอนิทรรศการผลงานวิจัยภายในงานได้อย่างมีความโดดเด่น และมีคุณภาพ 
 7. กิจกรรม Research Clinic เป็นการให้คำปรึกษาในเรื่องของการวิจัย 
 8. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการในพระราชดำริ ผลงานวิจัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทั้งนี้ การจัดงานในปีนี้ยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมในไทยแลนด์” และมอบโล่พร้อมประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

Print

Categories