การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Council of Thailand 2019)"

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดังนี้ 

  1. ลงทะเบียนออนไลน์ส่งผลงานนวัตกรรมที่ Link  https://l.nrct.go.th/register-rinudom2562
  2. จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 7 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น มาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. 

ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 

ผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

https://l.nrct.go.th/register-rinudom2562


Print