ขอเชิญบุคลากรจากสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 4 ภูมิภาคและบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา

ในช่วงเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์ 2562

  • 19 December 2018
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 4079
  • 0 Comments

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญบุคลากรจากสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะดังนี้  

1. กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 ใน 4 ภูมิภาค โดยจำกัดจำนวนการเข้าร่วมอาจารย์ 2 ท่าน และนักศึกษา 2 ท่าน ต่อสถาบันการศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ แต่ละภูมิภาค ดังนี้ 

ภูมิภาค   ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
วันที่ 9 - 11 มกราคม 2562
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

แบบแจ้งความประสงค์การเข้าพัก

 คลิ๊กที่ภาพหรือสแกน QR Code

สิ้นสุดการรับลงทะเบียน

ภาคใต้
วันที่ 17 - 19 มกราคม 2562
โรงแรมหัวหิน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า
จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบแจ้งความประสงค์การเข้าพัก

 คลิ๊กที่ภาพหรือสแกน QR Code

สิ้นสุดการลงทะเบียน
ภาคเหนือ
วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562
โรงแรมวังจันทร์ รีเวอร์วิว
จ.พิษณุโลก

แบบแจ้งความประสงค์การเข้าพัก

 คลิ๊กที่ภาพหรือสแกน QR Code
ลงทะเบียนบ่มเพาะนักประดิษฐ์ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
โรงแรมโฆษะ
จ.ขอนแก่น

แบบแจ้งความประสงค์การเข้าพัก

 คลิ๊กที่ภาพหรือสแกน QR Code
ลงทะเบียนบ่มเพาะนักประดิษฐ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ปรับปรุง qr-code 21 ม.ค. 61)2. กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
โดยจำกัดจำนวนการเข้าร่วมอาจารย์ 2 ท่าน ต่อสถาบันการศึกษา 

 วันที่จัดกิจกรรม ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 29 - 31 มกราคม 2562 
โรงแรมมารวย การ์เด้น
กรุงเทพฯ

แบบแจ้งความประสงค์การเข้าพัก
 
คลิ๊กที่ภาพหรือแสกน QR Code

สิ้นสุดการลงทะเบียน


สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ (ตามลิงก์และ QR Code ข้างบน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดของท่าน โดยขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ ดังนี้ 

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวันและเวลาที่กำหนดในแต่ละภูมิภาค 
  2. เอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) เพื่อขอรับคำแนะนำจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 5 ชุด นำส่งที่โต๊ะลงทะเบียนวันแรกของการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

อนึ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ท่านที่ไม่เคยเข้าร่วม การบ่มเพาะฯ เป็นโอกาสแรกก่อน และขอปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้

แบบแจ้งความประสงค์การเข้าพักกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด:

Print
Tags: