การ Recall Full Proposal ต้องให้หน่วยงานรับรองหรือไม่ ถ้าต้องให้รับรอง ต้องภายในเวลาเท่าใด

ควรให้หน่วยงานรับรอง ภายในกำหนดเวลาของแต่ละทุน

หากการยื่นข้อเสนอไม่ผ่าน จะได้รับแจ้งพร้อมเหตุผลหรือไม่/ อย่างไร

จะมีการแจ้งผลผ่านระบบ NRIIS

สามารถดูแบบฟอร์มที่ใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการสำหรับงบประมาณแต่ละประเภทได้ที่ไหน

www.nriis.nrct.go.th ►คู่มือและเอกสารเผยแพร่►คู่มือการใช้งานระบบ ►แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ
กดที่นี่: Download เอกสารระบบ NRIIS

สามารถดูรายละเอียดทุน วช. ได้ที่ไหน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.nriis.nrct.go.th ในเมนู ข่าวประกาศ / ข่าวทุนวิจัย หรือ Facebook : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

การยื่นขอทุนต้องส่งเอกสารตัวจริง (Hard Copy) มาที่ วช. หรือไม่

ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริง (Hard Copy) มาที่ วช. แต่นักวิจัยต้องกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS ให้ครบถ้วน

นักวิจัยไม่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ NRIIS ได้ ต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน เพื่อขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ โดยดูรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสาน หน่วยงานได้ที่ ตรวจสอบบัญชีชื่อในระบบ วิธีการใช้งานคือ ระบุเลขหมายบัตรประจำตัวประชาชนของนักวิจัยและคลิก ค้นหา จะปรากฏข้อมูลของนักวิจัยในระบบ รวมถึงรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสานหน่วยงาน

คุณสมบัติของนักวิจัยผู้ขอรับทุน มีอะไรบ้าง

ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานมั่นคง
- มีประสบการณ์ รวมทั้งศักยภาพในการดำเนินการ และบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งในข้อเสนอที่ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่จะดำเนินการได้สำเร็จ
- สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยและนวัตกรรมได้ทันที และตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
- เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยและนวัตกรรม
- กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ วช. แต่งตั้ง
ทั้งนี้ คุณสมบัติจะขึ้นอยู่กับการประกาศรับของแต่ละทุนที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะนั้นๆ

นักวิจัย 1 ท่าน สามารถเสนอขอรับทุนได้กี่โครงการ

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการประกาศฯ รับ ทั้งนี้ หากเสนอขอรับหลายโครงการ ต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ให้ทุนทราบด้วย และการเปิดรับทุนวิจัยจะเป็นระบบเดียวกันทั้งหมด ผู้ให้ทุนจะสามารถเห็นข้อมูลของนักวิจัยว่าเสนอขอในกลุ่มเรื่องไหน จากแหล่งทุนใด

นักวิจัยที่ค้างงาน สามารถเสนอขอรับทุนได้หรือไม่

นักวิจัยที่มีงานค้างตั้งแต่ปี 2551-2560 จะต้องดำเนินการปิดโครงการเดิมให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถขอรับทุนได้

หากนักวิจัยติดค้างทุน วช. หรือแหล่งทุนใน PMU อื่นๆ สามารถเสนอขอรับทุนได้หรือไม่

ตามเงื่อนไขและการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมของ วช. นักวิจัยที่เป็นผู้อำนวยการแผนงานและหัวหน้าโครงการต้องไม่ติดค้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนอุดหนุนใดๆ ที่ได้สิ้นสุดตามสัญญารับทุนฯ แล้ว ไม่ว่าจะติดค้างทุน วช. หรือติดค้างทุนจากแหล่งทุนอื่น

สิทธิ์ในงานวิจัยเป็นของผู้ใด

ในสัญญารับทุน ข้อ 11 ระบุไว้ว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาในผลการวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นของผู้ให้ทุนแต่ผู้เดียว
เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนการลงนามสัญญานี้
ส่วนการจัดสรรประโยชน์และการรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามระเบียบของผู้ให้ทุนที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป” แต่กรณีที่จะมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน จะต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง “ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมหรือสัญญารับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการวิจัยให้มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
2. การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับของผู้ให้ทุน
3. การจัดสรรผลประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ของผู้ให้ทุน
4. ผู้รับทุนต้องส่งสำเนาเอกสารยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ให้ทุนทราบภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่ดำเนินการ
5. ในกรณีที่มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนทุกครั้ง และการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือมีรายได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้องดำเนินการตามระเบียบที่ผู้ให้ทุนกำหนด และแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วัน นับแต่ดำเนินการ
6. ผู้ให้ทุนมีสิทธิ์ตรวจสอบการดำเนินการใดๆ ในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และผู้ให้ทุนสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นผู้ทรงสิทธิ์ร่วมตามบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ โดยการแจ้งยกเลิกเป็นหนังสือ ภายใน 30 วัน นับแต่ผู้ให้ทุนมีข้อสงสัยว่าจะปิดบังข้อมูลหรือการนำผลงานไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้บุคคลอื่นโดยไม่แจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

นักวิจัยชาวต่างชาติสามารถขอรับทุนได้หรือไม่

ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้รับทุนตามประกาศฯ ทั้งนี้ ในส่วนของ วช. สามารถเสนอรับทุนได้ ในฐานะผู้ร่วมวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยในกรณีที่เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง/ยืนยันว่าเป็นบุคลากรภายใต้สังกัดนั้น

หากต้องการเสนอของบประมาณในการทำวิจัยมากกว่า 1 ปี นักวิจัยสามารถเสนอขอในคราวเดียวได้หรือไม่

นักวิจัยสามารถเสนอขอในคราวเดียวได้ เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการ โดยระบุรายละเอียดที่ชัดเจนในปีที่ 1 ก่อน โดยจะพิจารณาและสนับสนุนจากผลสำเร็จของโครงการในปีที่ 1 ก่อนจึงจะพิจารณา สนับสนุนการเสนอขอในปีถัดไปได้ ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ในปีที่ 1 แนวโน้มของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นและความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น ๆ หรือเหตุผลทางวิชาการอื่นใด ตามมติของคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ

การรายงานการเงินต้องส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริง มาพร้อมรายงานสรุปการเงิน/รายงานความก้าวหน้า หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องส่งให้ วช. แต่หัวหน้าโครงการ/ผู้ทำวิจัยจ่ายเงิน ต้องเก็บหลักฐานรายละเอียดการจ่ายเงิน เตรียมไว้สำหรับกรณีการเรียกตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ตรวจสอบภายหลัง (ถ้ามี)

เมื่อได้รับอนุมัติเบิกเงินแล้ว (เช่น เงินงวดหลังส่งรายงานประจำปี, ค่าตอบแทนงวดสุดท้ายหลังสิ้นสุดโครงการ) จะได้เงินเมื่อไหร่

ประมาณ 1 สัปดาห์หลังอนุมัติ
1234