จะต้องระบุรายละเอียดในใบสำคัญรับเงินในโครงการวิจัยอย่างไร

ขอให้ระบุโดยวงเล็บชื่อโครงการไว้ในใบเสร็จ เช่น ใช้เพื่อใช้จ่ายในโครงการวิจัย “.......”

สามารถส่งรายงานความก้าวหน้ามาพร้อมกันทั้งหน่วยงานได้หรือไม่

ได้ เนื่องจากสัญญารับทุน บางประเภททุน เป็นสัญญารวมทั้งหน่วยงานของทุนแต่ละประเภท เช่น
- ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
- ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
- โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
- โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นต้น

สามารถทำรายงานความก้าวหน้าเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่

ได้ โดยปกติสามารถจัดทำรายงานความก้าวหน้าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

การจัดส่งรายงานความก้าวหน้า การขยายระยะเวลา การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายข้ามหมวด หรืออื่น ๆ สามารถดำเนินการอย่างไร

ขอให้หัวหน้าโครงการ/ผู้ทำวิจัย ส่งไฟล์เอกสารดังกล่าวตามที่ระบุในสัญญา มาให้เจ้าหน้าที่ทุนนั้นๆ ทางอีเมล์เป็นการล่วงหน้า หรือมาส่งเอกสารฉบับจริงด้วยตนเอง หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ มาที่
เจ้าหน้าที่ฝ่าย..............(ระบุฝ่ายที่ให้ทุน)...............
กอง............(ระบุกองที่ให้ทุน)................................
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานวิจัยหรือส่งผลผลิต ผลลัพธ์ได้ตามสัญญารับทุน หรือใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญารับทุน สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

วช. จะดำเนินการตามเกณฑ์การขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัย โดยนักวิจัยจะต้องทำหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลา เรียนถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ระบุเนื้อหาดังนี้
1) รายละเอียดโครงการ (ชื่อหัวหน้าโครงการ, หน่วยงานต้นสังกัด, ชื่อทุน, ชื่อโครงการ, เลขที่สัญญา, ระยะเวลาดำเนินการ, วันที่สิ้นสุดโครงการ)
2) สาเหตุของการขออนุมัติขยายระยะเวลา และช่วงเวลาที่ต้องการขอขยาย อาจต้องมีการเปรียบเทียบตารางกิจกรรมเดิมกับกิจกรรมที่ต้องการขยายเวลาดำเนินการต่อไป
3) ต้องทำหนังสือแจ้ง วช. ให้ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนสิ้นสุดสัญญา
4) หัวหน้าโครงการสามารถลงนามได้เอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัดด้วย

การเดินทางต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร

ต้องส่งแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 เดือน ทั้งนี้ การเดินทางได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
โดยนักศึกษาผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ไม่สามารถเบิกได้ตามเกณฑ์ และต้องมีหนังสือยินยอมรับผิดชอบจากทางมหาวิทยาลัย

หากทำเรื่องเดินทางต่างประเทศมาแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ต้องทำอย่างไร

ต้องจัดทำหนังสือแจ้งเลื่อนการเดินทาง โดยสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 2 ครั้ง และหากสามารถเดินทางได้แล้ว ต้องส่งแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 เดือนมาใหม่

กรณีทุน คปก. พวอ. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้จากที่ไหน

คปก. รุ่นที่ 17-21 สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของ คปก. เดิม (สกสว.)http://rgj.trf.or.th/main/home-th
พวอ. ปี 2556-2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://rri.trf.or.th/
คปก. รุ่นที่ 22 และ พวอ. ปี 2563 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/

ครุภัณฑ์ที่ซื้อ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะดำเนินการอย่างไร

เนื่องจาก ครุภัณฑ์ทุกรายการเป็นของผู้ให้ทุน ครุภัณฑ์ทุกรายการต้องคืน วช. กรณีที่หน่วยงานประสงค์จะใช้ครุภัณฑ์ต่อ เพื่อประกอบการศึกษาหรือสาธารณะ ก่อนสิ้นสุดโครงการจะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้ครุภัณฑ์ต่อ พร้อมทั้ง ระบุเหตุผลที่ชัดเจน 

หากไม่สามารถดำเนินการส่งผลผลิตได้ตามที่เสนอไว้ จะมีผลอย่างไรหรือไม่

นักวิจัยจะต้องมีรายละเอียดชี้แจงต่อผู้ตรวจสอบทางวิชาการเพื่อพิจารณาว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามวิชาการและนักวิจัยได้พยายามหาทางแก้ไขตามหลักวิชาการ หรือเป็นเหตุสุดวิสัยตามข้อกฎหมาย เช่น ภัยธรรมชาติ

ถ้าโครงการวิจัยยุตินักวิจัยจะติด Black List หรือไม่

การ Black List จะดำเนินการเมื่อนักวิจัยไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการขอขยายสัญญาการขอคืนเงินทุนฯ ด้วยเหตุผลที่เหมาะสมตามสัญญา ข้อ 6 และ ข้อ 15 อาจพิจารณาว่าไม่ติด Black List ได้

การขอสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบต้องทำอย่างไร

1) ติดต่อผู้ประสานหน่วยงานที่ตนสังกัด เพื่อดำเนินการให้สิทธิ์เข้าใช้งานระบบ
2) กรณีหน่วยงานไม่มีผู้ประสานหน่วยงานให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ วช.

การขอใช้งานระบบต้องทำอย่างไร

การเข้าใช้งานระบบจะต้องทำการสมัครเป็นนักวิจัยในระบบ NRIIS ก่อนแล้วจะได้รหัส จึงจะสามารถเข้าระบบเพื่อส่งข้อเสนอได้

การส่งข้อเสนอโครงการต้องทำอย่างไร

สามารถ Login เข้าระบบ NRIIS ด้วยรหัสของนักวิจัยแล้วจะมีหัวข้อทุนวิจัยที่เปิดรับ

ทุนที่เปิดรับสามารถดูรายละเอียดได้อย่างไร

สามารถดูรายละเอียดทุนที่เมนูข่าวประกาศหน้าระบบ หรือที่หน้าทุนวิจัยที่เปิดรับ สามารถคลิกที่ชื่อทุนเพื่อดูรายละเอียด
1234