วิธีอัพโหลดไฟล์รายงานความก้าวหน้า เข้าสู่ระบบ NRIIS ต้องทำอย่างไร

1) ให้นักวิจัยเข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) URL : https://nriis.go.th
2) ไปที่แถบทางด้านซ้ายมือ >> คลิกที่ “โครงการที่ได้รับจัดสรร”
3) จากนั้นจะมีโครงการของนักวิจัยขึ้นมา >> ทางด้านขวามือ ให้คลิกที่ “รายงานผลการดำเนินงาน”
4) แถบด้านบน ให้คลิก “รายงานความก้าวหน้า”
5) ให้นักวิจัยไปที่งวดที่ต้องการส่งงาน แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ (หากมีมากกว่า 1 ไฟล์ ให้อัพโหลดในส่วนเอกสารอื่น ๆ ด้านล่าง)

ถ้าหากจะเข้าไปแก้ไขโครงการแต่กดยืนยันส่งข้อเสนอมาแล้วจะทำอย่างไร

ขอให้ Login เข้ารหัสนักวิจัย และ Post ที่ Webboard เพื่อแจ้งขอแก้ไขข้อเสนอโครงการพร้อมรหัสข้อเสนอ ข้อเสนอและหัวหน้าโครงการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการก่อนเวลาปิดรับทุน เนื่องจาก เมื่อปิดรับทุนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขให้ได้

เมื่อเสนอขอรับทุนแล้ว ผู้บริหารหน่วยงานจะกดรับรองได้ถึงวันไหน อย่างไร

สามารถกดรับรองได้หลังจากที่นักวิจัยในสังกัดกดยืนยันการส่งข้อเสนอแล้ว จนถึงวันที่ปิดรับข้อเสนอไปแล้ว 10 วัน หรือตามที่กำหนด

หากลืมรหัสผ่าน จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

1) ไปที่เมนูลืมรหัสผ่าน หรือคลิกส่งรหัสผ่านจากหน้าตรวจสอบบัญชีในระบบ โดยเมื่อคลิกส่งรหัสผ่านแล้ว ระบบจะส่ง อีเมลประมาณ 1 - 5 นาที
2) ตรวจสอบอีเมลที่ใช้สมัคร โดยระบบจะแจ้งชื่อสำหรับเข้าสู่ระบบและลิงก์เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ให้คลิกที่ลิงก์เพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ (กรณีคลิกส่งรหัสผ่านมากกว่า 1 ครั้ง สามารถเลือกอีเมลใดก็ได้ โดยลิงก์เปลี่ยนรหัสผ่านจะหมดอายุภายใน 7 วัน หากมีการคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านจากอีเมลใดแล้ว ลิงก์เปลี่ยนรหัสผ่านในอีเมลอื่นจะไม่สามารถใช้งานได้)
3) เมื่อคลิกกำหนดรหัสผ่านใหม่ จะปรากฏหน้าจอให้กำหนดรหัสผ่านใหม่ หรือคลิก Random password เพื่อให้ระบบออกรหัสผ่านให้ใหม่โดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิก บันทึก (สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ในระบบ หลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้ว)

การเพิ่มข้อมูลในระบบต้องทำอย่างไร

- ภาครัฐ จัดทำหนังสือขอเพิ่มชื่อหน่วยงานในระบบมาที่ วช. โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม
- ภาคเอกชน จัดทำหนังสือพร้อมแจ้งเลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทที่ต้องการเพิ่มในระบบมาที่ วช. ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน

การเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประสานหน่วยงาน/หัวหน้าหน่วยงาน ต้องทำอย่างไร

1) กรณีมีผู้ประสานหน่วยงานคนเดิมอยู่แล้ว ให้ผู้ประสานหน่วยงานเป็นผู้เพิ่มบัญชีผู้ประสาน หรือบัญชีหัวหน้าหน่วยงาน
2) กรณียังไม่มีผู้ประสานหน่วยงานในระบบ ให้จัดทำหนังสือส่งมาที่ วช. พร้อมแจ้งข้อมูลผู้ประสานหน่วยงาน ได้แก่ ชื่อ - สกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

การแก้ไขหน่วยงานต้นสังกัดนักวิจัยต้องทำอย่างไร

เข้าระบบและไปที่เมนู ข้อมูลส่วนบุคคล ในหัวข้อสังกัด สามารถแก้ไขหน่วยงานที่ต้องการได้ เมื่อแก้ไขแล้วนักวิจัยจะไม่สามารถเข้าระบบได้ จนกว่าผู้ประสานหน่วยงานของหน่วยงานในสังกัดใหม่จะให้สิทธิ์เข้าระบบ

การขอรหัสเลขดีโอไอ (DOI) มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

วช. ให้บริการออกรหัสเลขดีโอไอ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถขอรหัสเลขดีโอไอ (DOI) ให้กับงานวิจัยรายบุคคลได้หรือไม่

ไม่ได้ โดยจะต้องขอในนามของหน่วยงานเท่านั้น

หากโครงการจะมีการจดสิทธิบัตร จะดำเนินการอย่างไร

1. นักวิจัยทำหนังสือแจ้ง วช.
2. นักวิจัยดำเนินการขอจดสิทธิบัตร

สามารถเข้ารับการอบรมจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์พื้นฐานและที่เกี่ยวข้องช่องทางใด

1) อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พื้นฐาน : เว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ชื่อระบบการจัดความรู้ (Learning Management System: LMS) โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
2) อบรมด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) โดยเสียค่าลงทะเบียน ผ่านระบบ CITI program (Collaborative Institutional Training Initiative at the University of Miami)
3) อบรมด้านการปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย Human Subject Protection โดยเสียค่าลงทะเบียน ผ่านระบบ (Protecting Human Research Participants: PHRP course)
4) ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการอบรมด้าน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสถาบันการศึกษา/โรงพยาบาล/หน่วยงาน/สถาบันการวิจัย ที่ได้ทำระบบสำหรับบุคลากร และสำหรับบุคคลภายนอกโดยเสียค่าลงทะเบียน

ผู้วิจัยภายนอก/นักวิจัยอิสระ/ เอกชน สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากช่องทางใดได้บ้าง

1) ทาง วช. โดย วช.จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น จากคุณสมบัติ ดังนี้ - ผู้วิจัยภายนอกจากสถาบันต้นสังกัดที่ไม่มี EC/RB - สถาบันต้นสังกัดไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/ โรงพยาบาล/หน่วยงาน/สถาบันการวิจัยที่มี EC/IRB - ผู้ร่วมการวิจัยจากสถาบันที่ไม่มี EC/RB และไม่มีความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาโรงพยาบาล/หน่วยงาน/สถาบันการวิจัยที่มี EC/RB - ทำการวิจัยกับอาสาสมัครการวิจัยที่มาจากสถาบันการศึกษา/ โรงพยาบาล/หน่วยงาน/สถาบันการวิจัยที่ไม่มี EC/IRB
2) ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Central Research Ethics Committee: CREC) โดยติดต่อผ่านระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย ของ CREC และเสียค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนตามประกาศของ CREC

การขอใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ/ผลิตสัตว์ฯ จะต้องทำอย่างไรบ้าง

1. เข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ http://thaiiacuc.nrct.go.th หรือผ่านทางเว็บไซต์ สพสว. : https://labanimals.nrct.go.th
2. กรอกข้อมูลในระบบ
3. พิมพ์ (Print out) แบบคำขอฯ ออกจากระบบ พร้อมลงนาม ติดรูปถ่าย และแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
4. ยื่นเอกสารที่ สพสว. วช. (ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน)
5. สพสว. วช. ออกใบแทนใบอนุญาต และส่งให้ผู้ยื่นคำขอทางไปรษณีย์
หมายเหตุ: * ใบรับคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์นี้ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558 แล้ว และใช้ได้จนกว่ากฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การต่อใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้ใดต้องขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ บ้าง

บุคคลที่ใช้หรือกระทำการใดๆ ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หัวหน้าโครงการที่ใช้สัตว์ฯ ที่ปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนที่นำสัตว์มาใช้ในการสอน สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การขอใบอนุญาตใช้สัตว์ต้องมีค่าธรรมเนียมไหม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ฉบับละ 1,000 บาท มีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ แต่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ออกให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐและบุคลากรของสถานศึกษาที่ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นครั้งแรก
1234