ใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ต้องต่ออายุเมื่อไหร่

ใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ มีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ และการต่ออายุใบอนุญาตมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท

การทดลองเกี่ยวกับหนอน ทดสอบเกี่ยวกับยุงและมด ทดลองเลี้ยงหอยนางรม / ใช้ไรแดงในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ต้องขอใบอนุญาตใช้สัตว์ฯหรือไม่

ต้องขอ แต่ถ้าลักษณะงาน เป็นเพียงสังเกตการณ์สัตว์ โดยไม่ได้แตะต้องตัวสัตว์ ก็ไม่ต้องขอ 

ผู้ที่ใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แล้วไม่ได้ขอใบอนุญาต จะมีผลอย่างไร

ผู้ใดที่ใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่มีใบอนุญาตใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการส่งออก นำเข้า หรือนำผ่านซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องแจ้งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อไหร่

แจ้งก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อออกใบรับแจ้ง

ผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ หมายถึงใคร

ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ/อธิการบดี หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา / เจ้าของ หรือผู้ครอบครองภาคเอกชน  

หน่วยงานใดบ้างที่ต้องมาจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หน่วยงานที่มีอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และหากมีการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่ได้จดแจ้งสถานที่ฯไปแล้ว  ไม่ว่าจะต่อเติม ย้าย หรือเปลี่ยนชื่อสถานที่ฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติทราบก่อนการดำเนินการ

คกส. มีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง

(1) จัดทําแผนพัฒนาและแผนงบประมาณของหน่วยเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน
(2) พิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อ อนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(3) ติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการที่ได้รับการพิจารณารับรองแล้ว และพิจารณาสั่งแก้ไข ระงับ ยับยั้ง หรือยุติโครงการ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการ
(4) กํากับดูแลให้มีการดูแลสุขภาพสัตว์โดยสัตวแพทย์ประจําสถานที่ดําเนินการ
(5) ตรวจสอบและกํากับดูแลสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์ ให้มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
(6) จัดทําแผนและดําเนินการให้มีการพัฒนาบุคลากร
(7) จัดทําแผนและดําเนินการให้มีการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้เข้าใจเรื่อง จรรยาบรรณ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
(8) กําหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแล และมาตรฐานการปฏิบัติงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานที่ดำเนินการ
(9) จัดทํารายงานการดําเนินการต่อสัตว์ทุก 6 เดือน และกํากับการจัดทําสถิติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทุก 6 เดือนของผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ เพื่อรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และจัดทําสรุปรายงานประจําปี
(10) ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณของหน่วยงาน และวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณ
(11) เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยพิจารณาโครงการ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม
1234