การจัดการเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมขนมะขาดบ้านเสี้ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่นยืน

  • 20 May 2021
  • Author: PMG
  • Number of views: 542
  • 0 Comments

ดาวน์โหลด:

  • 001_20_05(.pdf, 521.63 KB) - 71 download(s)
Print
 

Categories