ค้นหา
 
smaller  smaller  larger style1  style2  style3  | 

การรับข้อเสนอการวิจัยประเด็นวิจัยเรื่อง สัก และพะยูง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2562

  • 20 January 2019
  • Author: Admin NRCT
  • Number of views: 1006
  • 0 Comments

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และดำเนินการจัดทำกรอบการวิจัยด้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2562 สอดคล้องกับแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นั้น

วช. จึงมีความประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ด้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (https://www.nrms.go.th) หัวข้อ การวิจัยประเด็นเรื่อง สัก และพยูง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2562 – 11 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายติดตามการใช้งบประมาณการวิจัย
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 407,416 (กชพรรณ/กษิดิ์เดช/กนกวรรณ/วิไลรัตน์/สุภาพรรณ)
โทรสาร 02-940-5495

Print

Categories